OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Collection efficiency

Influence of Operating Parameters on the Collection Efficiency and Size Distribution of Street Dust during Street Scrubbing

Chung-Shin Yuan , Su-Wen Cheng, Chung-Hsuang Hung, Tai-Yi Yu

DOI: 10.4209/aaqr.2003.06.0008 | Volume: 3| Issue: 1| Pages: 75-86
PDF


Evaluation of Artifacts Generated during Collection of Ultrafine Particles Using an Inertial Filter Sampler

Hirotoshi Kuwabara, Kazuhiko Sekiguchi , Kenshi Sankoda, Kenji Sakurai, Ryosuke Yamaguchi, Masami Furuuchi, Mitsuhiko Hata

DOI: 10.4209/aaqr.2015.12.0679 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3063-3074
PDF


Influence of Back Electrostatic Field on the Collection Efficiency of an Electrostatic Lunar Dust Collector

Nima Afshar-Mohajer, Yatit Thakker, Chang-Yu Wu , Nicoleta Sorloaica-Hickman

DOI: 10.4209/aaqr.2013.12.0353 | Volume: 14| Issue: 5| Pages: 1333-1343
PDF


Development of a Novel Porous Membrane Denuder for SO2 Measurement

Lin Shou, Alex Theodore, Chang-Yu Wu , Yu-Mei Hsu, Brian Birky

DOI: 10.4209/aaqr.2012.02.0046 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1116-1124
PDF


Filtration of Submicron Aerosol Particles Using a Carbon Fiber Ionizer-assisted Electret Filter

Kwang-Chul Noh, Jung-Hoon Lee, Chul Kim, Sunghwan Yi, Jungho Hwang , Young Hun Yoon

DOI: 10.4209/aaqr.2011.05.0060 | Volume: 11| Issue: 7| Pages: 811-821
PDF


Performance Estimation of a Louver Dust Collector Attached to the Bottom of a Subway Train Running in a Tunnel

Jung-Bo Sim, Sang-Hee Woo, Won-Geun Kim, Se-Jin Yook , Jong Bum Kim, Gwi-Nam Bae, Hwa Hyun Yoon

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0043 | Volume: 17| Issue: 8| Pages: 1954-1962
PDF


Enhancement of Collection Efficiency of an Inertial Impactor Using an Additional Punched Impaction Plate

Tae-Won Cheon, Jong-Yeol Lee, Jae-Young Bae, Se-Jin Yook

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0018 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2349-2357
PDF


High Efficiency Axial Wet Cyclone Air Sampler

Giwoon Sung, Hyeong-U Kim, Dongjoo Shin, Weon Gyu Shin, Taesung Kim

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0596 | Volume: 18| Issue: 10| Pages: 2529-2537
PDF


Investigation of the Performance of Filtration-charged Particles in a Reversed Electric Field

Yufeng Chang, Pei Jia , Xiaodong Xiang, Ling Shi, Xuepeng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0283 | Volume: 19| Issue: 12| Pages: 2879-2887
PDF


A Numerical Investigation of the Effect of Dust Layer on Particle Migration in an Electrostatic Precipitator

Wenchao Gao, Yifan Wang, Hao Zhang, Baoyu Guo, Chenghang Zheng, Jun Guo, Xiang Gao , Aibing Yu

DOI: 10.4209/aaqr.2019.11.0609 | Volume: 20| Issue: 1| Pages: 166-179
PDF


;