OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Coefficient of divergence

Urban-scale Spatial-temporal Variability of Black Carbon and Winter Residential Wood Combustion Particles

Yungang Wang, Philip K. Hopke , Mark. J. Utell

DOI: 10.4209/aaqr.2011.01.0005 | Volume: 11| Issue: 5| Pages: 473-481
PDF


Application of a Combined Model to Study the Source Apportionment of PM10 in Taiyuan, China

Fang Zeng, Guo-Liang Shi, Xiang Li, Yin-Chang Feng , Xiao-Hui Bi, Jian-Hui Wu, Yong-Hua Xue

DOI: 10.4209/aaqr.2009.09.0058 | Volume: 10| Issue: 2| Pages: 177-184
PDF


Source Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Particulate Matter of Tangshan, China

Guo-Liang Shi, Yin-Chang Feng , Jian-Hui Wu, Xiang Li, Yu-Qiu Wang, Yong-Hua Xue, Tan Zhu

DOI: 10.4209/aaqr.2008.12.0063 | Volume: 9| Issue: 3| Pages: 309-315
PDF


Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 314-329
PDF | Supplemental material


;