OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: CWT

A Heavy Haze Episode in Shanghai in December of 2013: Characteristics, Origins and Implications

Qingyu Zhang, Renchang Yan, Juwang Fan, Shaocai Yu , Weidong Yang, Pengfei Li, Si Wang, Bixin Chen, Weiping Liu, Xiaoyu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0179 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1881-1893
PDF


Characteristics of PM2.5-bound PAHs at an Urban Site and a Suburban Site in Jinan in North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Xiongfei Zhang, Jingshu Li, Tong Zhao, Ying Gao, Pan Jiang, Yanyan Li, Xiangfeng Chen, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0353 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 871-884
PDF | Supplemental material


;