OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Athens

Optical Properties of Near-surface Urban Aerosols and their Chemical Tracing in a Mediterranean City (Athens)

Dimitris Katsanos, Aikaterini Bougiatioti, Eleni Liakakou, Dimitris G. Kaskaoutis, Iasonas Stavroulas, Despina Paraskevopoulou, Maria Lianou, Basil E. Psiloglou, Evangelos Gerasopoulos, Christodoulos Pilinis, Nikolaos Mihalopoulos

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0544 | Article In Press
PDF | Supplemental material


;