OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Chemical Adsorption of Nitrogen Dioxide with an Activated Carbon Adsorption System

Mei-Ling Fang, Ming-Shean Chou, Cheng-Yu Chang, Hsiao-Yu Chang , Chih-Hsiang Chen, Sheng-Lun Lin , Yen-Kung Hsieh

DOI: 10.4209/aaqr.2019.09.0439 | Accepted Manuscripts
PDF


Release Reductions of Gaseous Ammonia and Nitrogen Oxides from Electrochemical Treatment of Swine Wastewater

Kuo-Lin Huang , Chou-Ching Liu, Chia-Wei Lee, Chen-Yao Ma, Ting-Chun Lin, Jen-Hsiung Tsai, Shui-Jen Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2019.09.0486 | Accepted Manuscripts
PDF


Relieved Air Pollution Enhanced Urban Heat Island Intensity in Yangtze River Delta, China

Hao Wu, Tijian Wang , Qin’geng Wang , Nicole Riemer, Yang Cao, Chong Liu, Chaoqun Ma, Xiaodong Xie

DOI: 10.4209/aaqr.2019.02.0100 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Climate Impacts of the Biomass Burning in Indochina on Atmospheric Conditions over Southern China

Lina Huang, Wenshi Lin , Fangzhou Li, Yuan Wang, Baolin Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0028 | Accepted Manuscripts
PDF


Evolution and Assessment of Atmospheric Composition in Hangzhou and its Surrounding Areas during the G20 Summit

Kai Wu, Ping Kang, Xin Tie, Shan Gu, Xiaoling Zhang, Xiaohang Wen, Lingkai Kong, Sihui Wang, Yuzi Chen, Weihao Pan, Zhanshan Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0481 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Characterization and Spatial Source Apportionments of Ambient PM10 and PM2.5 during the Heating Period in Tian’jin, China

Baoshuang Liu, Xiaoyun Sun, Jiaying Zhang, Xiaohui Bi , Yafei Li, Liwei Li, Haiyan Dong, Zhimei Xiao, Yufen Zhang, Yinchang Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0281 | Accepted Manuscripts
PDF


Forecasting Surface O3 in Texas Urban Areas Using Random Forest and Generalized Additive Models

Rick Pernak , Matthew Alvarado, Chantelle Lonsdale, Marikate Mountain, Jennifer Hegarty, Thomas Nehrkorn

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0464 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Technical Note: An Automated System for Separate Combustion of Elemental and Organic Carbon for 14C Analysis of Carbonaceous Aerosol

Ulrike Dusek , Max M. Cosijn, Haiyan Ni, Ru-Jin Huang, Harro A. J. Meijer, Steven van Heuven

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0287 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


A Micro-impinger Sampling Device for Determination of Atmospheric Nitrogen Dioxide

Juliano Passaretti Filho, Maria Angélica Martins Costa, Arnaldo Alves Cardoso

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0318 | Accepted Manuscripts
PDF


Characteristics of PM10 Levels Monitored for More Than a Decade in Subway Stations in South Korea

Sangjun Choi, Ju-Hyun Park, Seo-Yeon Bae, So-Yeon Kim, Hyaejeong Byun, Hyunseok Kwak, Sungho Hwang, Jihoon Park, Hyunhee Park, Kyong-Hui Lee, Won Kim, Dong-Uk Park

DOI: 10.4209/aaqr.2019.05.0263 | Accepted Manuscripts
PDF


Source Identification on High PM2.5 Days Using SEM/EDS, XRF, Raman, and Windblown Dust Modeling

Jeff Wagner , Zhong-Min Wang, Sutapa Ghosal, Stephen Wall

DOI: 10.4209/aaqr.2019.05.0276 | Accepted Manuscripts
PDF


Enhanced Low-temperature NH3-SCR Activity over Ce-Ti Oxide Catalysts by Hydrochloric Acid Treatment

Ye Jiang , Weiyun Shi, Mingyuan Lu, Qingyi Li, Chengzhen Lai, Wenqian Gao, Lin Yang, Zhengda Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0184 | Accepted Manuscripts
PDF


Reduction in Carbon Dioxide Emission and Energy Savings Obtained by Using a Green Roof

Lu Cai, Xiao-Ping Feng , Jing-Yan Yu, Qian-Chao Xiang, Rui Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2019.09.0455 | Accepted Manuscripts
PDF


Characterization and Source Analysis of Water-soluble Ions in Atmospheric Particles in Jinzhong, China

Ling Mu , Lirong Zheng, Meisheng Liang , Mei Tian, Xuemei Li, Danhua Jing

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0109 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Citizen’s Surveillance Micro-network for the Mapping of PM2.5 in the City of Concón, Chile

Ernesto Gramsch , Luis Morales, Marcelo Baeza, Cristian Ayala, Cristian Soto, José Neira, Patricio Pérez, Francisco Moreno

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0179 | Accepted Manuscripts
PDF


Air Pollution Characteristics and Meteorological Correlates in Lin’an, Hangzhou, China

Xintao Lin, Jian Chen , Ting Lu, Dongming Huang, Jing Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0104 | Accepted Manuscripts
PDF


The Potential of Commercial Sensors for Short-term Spatially Dense Air Quality Monitoring: Based on Multiple Short-term Evaluations of 30 Sensor Nodes in Urban Areas in Korea

Ho-Seon Park, Ra-Eun Kim, Yong-Mi Park, Kyu-Cheol Hwang, Seung-Hyun Lee, Jae-Jin Kim, Jin-Young Choi, Dae-Gyun Lee, Lim-Seok Chang, Wonsik Choi

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0143 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Development and Evaluation of a Particle Deposition Measurement Method Based on a CCD Imaging Chip

Junyi Zhuang, Fei Li , Feifei Dong, Jianlin Ren, Bin Zhou

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0160 | Accepted Manuscripts
PDF


;