OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Impact of Extreme Meteorological Events on Ozone in the Pearl River Delta, China

Xiaohua Lin, Zibing Yuan , Leifeng Yang, Huihong Luo, Wenshi Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0027 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Bacterial Community Specification in PM2.5 in Different Seasons in Xinxiang, Central China

Huijun Li, Yifan Shan, Yongchao Huang, Zhen An, Guangcui Xu, Fan Wei, Guicheng Zhang , Weidong Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0467 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Heavy Particulate Matter Pollution during the 2014–2015 Winter in Tianjin, China

Zhenli Sun, Fengkui Duan , Yongliang Ma, Kebin He , Lidan Zhu, Tao Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0121 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Simultaneous Observations of Nitrogen Dioxide, Formaldehyde and Ozone in the Indo-Gangetic Plain

Mriganka Sekhar Biswas, Sachin Ghude, Dinesh Gurnale, Thara Prabhakaran, Anoop S. Mahajan

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0484 | Accepted Manuscripts
PDF


Evaluation of Different Machine Learning Approaches in Forecasting PM2.5 Mass Concentrations

Hamed Kaimian, Qi Li , Chunlin Wu, Yanlin Qi, Yuqin Mo, Gong Chen, Sonali Sachdeva, Xianfeng Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0450 | Accepted Manuscripts
PDF


Source Apportionment of PM2.5 at Urban and Suburban Sites in a Port City of Southeastern China

Shui-Ping Wu , Chao Xu, Lu-Hong Dai, Ning Zhang, Ya Wei, Yang Gao, Jin-Pei Yan, James J. Schwab

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0007 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Climatology of Aerosol Optical Properties at Storm Peak Laboratory

Crystal M. Japngie-Green, Elisabeth Andrews, Ian B. McCubbin, John A. Ogren, Anna G. Hallar

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0204 | Accepted Manuscripts
PDF


Preparation of Cu-Mn and Cu-Mn-Ce Oxide/Mesoporous Silica via Silicate Exfoliation for Removal of NO and Hg0

Cong-Jhen Lin, Chuan-Lin Chang, Chih-Fu Tseng, Hong-Ping Lin , Hsing-Cheng Hsi

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0389 | Accepted Manuscripts
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 during winter in South Urumqi, China

Yusan Turap, Suwubinuer Rekefu, Guo Wang, Dilinuer Talifu , Bo Gao , Tuergong Aierken, Shen Hao, Xinming Wang, Yalkunjan Tursun, Mailikezhati Maihemuti, Nuerla Ailijiang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0454 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Experiments on Enhancing the Particle Charging Performance in an Electrostatic Precipitator

Chenghang Zheng, Dawei Duan, Qianyun Chang, Shaojun Liu, Zhengda Yang, Xintao Liu, Weiguo Weng, Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0400 | Accepted Manuscripts
PDF


Elemental Composition, Morphology and Sources of Fine Particulates (PM2.5) in Hefei City, China

Huaqin Xue, Guijian Liu , Hong Zhang, Ruoyu Hu, Xin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0341 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Pollution Characterization before Chinese New Year in Zhengzhou in 2014

Xiuli Wei , Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jie Zhang, Schwab James, Minguang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0226 | Accepted Manuscripts
PDF


;