OPEN ACCESS

Articles online

In Press

Electrochemical Detection of Airborne Influenza Virus using Air Sampling System

Hyeong-U Kim, Junhong Min, Geunsang Park, Dongjoo Shin, Giwoon Sung, Taesung Kim , Min-Ho Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0221 | Article In Press
PDF | Supplemental material


The Variation in Aerosol Optical Depth over the Polar Stations of Korea

Ja-Ho Koo , Taejin Choi, Yeseul Cho, Hana Lee, Jaemin Kim, Dha Hyun Ahn, Jhoon Kim, Yun Gon Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0308 | Article In Press
PDF


Characteristics of Individual Particles Emitted from an Experimental Burning Chamber with Coal from the Lung Cancer Area of Xuanwei, China

Wenhua Wang, Longyi Shao , Jie Li, Lingli Chang, Daizhou Zhang, Chenchong Zhang, Jingkun Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0187 | Article In Press
PDF


Characterization of PM1-bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0129 | Article In Press
PDF


Characteristics of Organic Carbon and Elemental Carbon in Atmospheric Aerosols in the Urban Area in Beibei, a Suburb of Chongqing

Xiaole Peng, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xinhua He, Xiaoxi Li, Changsheng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0450 | Article In Press
PDF


Urban-scale SALSCS, Part I: Experimental Evaluation and Numerical Modeling of a Demonstration Unit

Qingfeng Cao, Thomas H. Kuehn, Lian Shen, Sheng-Chieh Chen, Ningning Zhang, Yu Huang, Junji Cao , David Y.H. Pui

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0238 | Article In Press
PDF


A Study on Electrical Charge Distribution of Aerosol Using Gerdien Ion Counter

Yun-Haeng Joe, Joonmok Shim, Il-Kyoung Shin, Se-Jin Yook, Hyun-Seol Park

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0309 | Article In Press
PDF


Contribution of Regional Transport to Surface Ozone at an Island Site of Eastern China

Lei Tong, Jingjing Zhang, Honghui Xu, Hang Xiao , Mengmeng He, Huiling Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0508 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Size Distributions of Water-soluble Inorganic Ions in Atmospheric Aerosols during the Meiyu Period on the North Shore of Taihu Lake, China

Duanyang Liu , Yan Su, Huaqing Peng, Wenlian Yan, Yi Li, Xuejun Liu, Bin Zhu, Honglei Wang, Xiliang Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0123 | Article In Press
PDF


Optical Properties of Near-surface Urban Aerosols and their Chemical Tracing in a Mediterranean City (Athens)

Dimitris Katsanos, Aikaterini Bougiatioti, Eleni Liakakou, Dimitris G. Kaskaoutis, Iasonas Stavroulas, Despina Paraskevopoulou, Maria Lianou, Basil E. Psiloglou, Evangelos Gerasopoulos, Christodoulos Pilinis, Nikolaos Mihalopoulos

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0544 | Article In Press
PDF | Supplemental material


The Behaviors and Relationships of PCDD/Fs and Chlorobenzenes in the Whole Process of one Municipal Solid Waste Incinerator

Mingxiu Zhan, Tianjiao Wang, Jie Yang, Longjie Ji, Guoshun Zhou, Tong Chen , Xiaodong Li, Xiaoqing Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0092 | Article In Press
PDF


High Resistance to Na Poisoning of the V2O5-Ce(SO4)2/TiO2 Catalyst for the NO SCR Reaction

Yanrong Chen, Mingxuan Wang, Xuesen Du , Jingyu Ran, Li Zhang, Dingling Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0521 | Article In Press
PDF


Assessment of Adsorptive Filter for Removal of Formaldehyde from Indoor Air

Angus Shiue, Shih-Cheng Hu, Chao-Heng Tseng , Cheng-Mao Chuang, Graham Leggett

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0064 | Article In Press
PDF


Surface Aerosol Optical Properties during High and Low Pollution Periods at an Urban Site in Central China

Boming Liu, Wei Gong, Yingying Ma , Ming Zhang, Jian Yang, Miao Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0565 | Article In Press
PDF


Seasonal Source Apportionment of PM2.5 in Ningbo, a Coastal City in Southeast China

Mengren Li, Min Hu , Qingfeng Guo, Tianyi Tan, Bohan Du, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Song Guo, Weifeng Wang, Yingguo Fan, Dandan Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0011 | Article In Press
PDF


Source Apportionment of Rare Earth Elements in PM2.5 in a Southeast Coastal City of China

Gongren Hu, Shanshan Wang, Ruilian Yu , Zongwei Zhang, Xiaoming Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0559 | Article In Press
PDF


Experimental and Modeling Studies of SO3 Homogeneous Formation in the Post-flame Region

Haiping Xiao, Cong Qi , Qiyong Cheng, Chaozong Dou, Xiang Ning, Yu Ru

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0026 | Article In Press
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Street Dust of Huanggang, Central China: Status, Sources and Human Health Risk Assessment

Jia Liu, Jiaquan Zhang , Changlin Zhan, Hongxia Liu, Li Zhang, Tianpeng Hu, Xinli Xing, Chengkai Qu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0048 | Article In Press
PDF


Aerosol Chamber Characterization for Commercial Particulate Matter (PM) Sensor Evaluation

Dian Ahmad Hapidin, Casmika Saputra, Dian Syah Maulana, Muhammad Miftahul Munir , Khairurrijal Khairurrijal

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0611 | Article In Press
PDF


An Improved Absorption Ångström Exponent (AAE)-Based Method for Evaluating the Contribution of Light Absorption from Brown Carbon with a High-time Resolution

Guohua Zhang , Long Peng, Xiufeng Lian, Qinhao Lin, Xinhui Bi, Duohong Chen, Mei Li, Lei Li, Xinming Wang, Guoying Sheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0566 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Environmental Impacts of the Revised Emission Standard for Air Pollutants for Boilers during the Heating Season in Beijing, China

Tao Yue, Xiaoxi Zhang, Chenlong Wang, Penglai Zuo, Yali Tong, Jiajia Gao, Yifeng Xue, Li Tong, Kun Wang , Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0046 | Article In Press
PDF


Surface PM2.5 Estimate Using Satellite-derived Aerosol Optical Depth over India

Rama K. Krishna, Sachin D. Ghude , Rajesh Kumar, Gufran Beig, Rachana Kulkarni, Sandip Nivdange, Dilip Chate

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0568 | Article In Press
PDF


Chemical and Optical Properties of Atmospheric Aerosols during the Polluted Periods in a Megacity in the Yangtze River Delta, China

Xingna Yu , Li Shen, Sihan Xiao, Jia Ma, Rui Lü, Bin Zhu, Jianlin Hu, Kui Chen, Jun Zhu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0572 | Article In Press
PDF


Impact of Biomass Burning Plumes on the Size-segregated Aerosol Chemistry over an Urban Atmosphere at Indo-Gangetic Plain

Abhinandan Ghosh, Arindam Roy, Abhijit Chatterjee , Sanat K. Das, Sanjay K. Ghosh, Sibaji Raha

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0590 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Two-way Relationship between Aerosols and Fog: A Case Study at IGI Airport, New Delhi

Pramod Digambar Safai , Sachin Ghude, Prakash Pithani, Somnath Varpe, Rachana Kulkarni, Kiran Todekar, Suresh Tiwari, Dilip Motiram Chate, Thara Prabhakaran, Rajendra Kumar Jenamani, Madhavan Nair Rajeevan

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0542 | Article In Press
PDF


;