OPEN ACCESS

Articles online

In Press

Temporal Variation of Atmospheric Static Electric Field and Air Ions and their Relationships to Pollution in Shanghai

Yifan Wang, Yanyu Wang, Junyan Duan, Tiantao Cheng , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Hongli Wang, Mei Li, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0248 | Article In Press
PDF


Electrostatic Precipitation of Submicron Particles with an Enhanced Unipolar Pre-Charger

Zelong Liao, Yuheng Li, Xiangsheng Xiao, Chen Wang, Shang Cao, Yong Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0261 | Article In Press
PDF


Aerosol Vertical Distribution and Typical Air Pollution Episodes over Northeastern China during 2016 Analyzed by Ground-Based Lidar

Hujia Zhao, Huizheng Che , Yaqiang Wang, Yunsheng Dong, Yanjun Ma, Xiaoxiao Li, Ye Hong, Hongbin Yang, Yuche Liu, Yangfeng Wang, Ke Gui, Tianze Sun, Yu Zheng, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0327 | Article In Press
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 and Long-Range Transport from Northeast Asia Continent to Niigata in Eastern Japan

Ping Li , Keiichi Sato, Hideo Hasegawa, Minqun Huo, Hiroaki Minoura, Yayoi Inomata, Naoko Take, Akie Yuba, Mari Futami, Tsukasa Takahashi, Yuka Kotake

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0181 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Zi-Fang Liu, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0264 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0237 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Spectral Properties of Black Carbon Produced during Biomass Burning

Chaithanya D. Jain , Harish S. Gadhavi, Tushar Wankhede, Kanakaraju Kallelapu, Suryasree Sudhesh, Lidiya N. Das, Rahul U. Pai, Achuthan Jayaraman

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0102 | Article In Press
PDF


Nano- and Submicron Particles Emission during Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) of Steel: Differences between Automatic and Manual Process

Elena Baracchini, Carlotta Bianco, Matteo Crosera, Francesca Larese Filon, Elena Belluso, Silvana Capella, Giovanni Maina, Gianpiero Adami

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0226 | Article In Press
PDF


Commuting in Los Angeles: Cancer and Non-Cancer Health Risks of Roadway, Light-Rail and Subway Transit Routes

Christopher Lovett, Farimah Shirmohammadi, Mohammad H. Sowlat, Constantinos Sioutas

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0331 | Article In Press
PDF


In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148 | Article In Press
PDF


;