OPEN ACCESS

Articles online

Deposition Fraction of Aerosol Particles in a Human Oral Airway Model on Stable Condition

Category: Articles

Volume: 6 | Issue: 3 | Pages: 259-267
DOI: 10.4209/aaqr.2006.09.0003
PDF

Export Citation:  RIS | BibTeX

Lianzhong Zhang 1,2, Hongjuan Cheng1, Chenbing Zhang1, Zhaojin Xu1, Jian Ye1

  • 1 Institute of Physics, Nankai University, Tianjin 300071, China
  • 2 Institute of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Tianjin 300071, China

Abstract

In this paper, the fluid field of a human oral airway model is gained though the simulation method. After computing the system in the stable condition, the deposition efficiencies of aerosols in different Stokes number are obtained and the trace of typical aerosols are figured.

Keywords

Aerosol Oral airway model Deposition fraction


Related Article

Effects of Wintertime Polluted Aerosol on Clouds over the Yangtze River Delta: Case Study

Chen Xu, Junyan Duan, Yanyu Wang, Mei Li, Tiantao Cheng , Hua Wang , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Lingdong Kong, Qianshan He, Hongli Wang, Renjian Zhang
;