OPEN ACCESS

Articles online

Category: Special Issue for the 12th World Filtration Congress

Evaluation of Respirator Filter Media under Inhalation-only Conditions

Qiang Wang, Laleh Golshahi , Da-Ren Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0375 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2681-2690
PDF | Supplemental material


Preparation and Characterization of CeO2-MoO3/TiO2 Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Xuechong Wang, Zhimin Xing, Changzhong Bao, Guitao Liang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0352 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2726-2734
PDF


Numerical Simulation and Experimental Validation for the Filtration Performance of Fibrous Air Filter Media with LB Method

Bin Zhou , Yang Xu, Jia-Qi Fan, Li-Ping Chen, Fei Li, Ke Xue

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0554 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2645-2658
PDF


Application of Gas Cyclone–Liquid Jet Absorption Separator for Flue-Gas Desulfurization

Yi-Mou Wang, Xue-Jing Yang, Peng-Bo Fu, Liang Ma , An-Lin Liu, Meng-Ya He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0574 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2705-2714
PDF


Inter-Laboratory Validation of the Method to Determine the Filtration Efficiency for Airborne Particles in the 3–500 nm Range and Results Sensitivity Analysis

Panagiota Sachinidou, Yeon Kyoung Bahk, Min Tang, Ningning Zhang, Shawn S.C. Chen, David Y.H. Pui, Bruno Araújo Lima, Gabriele Bosco, Paolo Tronville, Thomas Mosimann, Mikael Eriksson, Jing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0104 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2669-2680
PDF | Supplemental material


Fabrication and Characterization of Polysulfone Membranes Coated with Polydimethysiloxane for Oxygen Enrichment

Kok Chung Chong , Soon Onn Lai, Woei Jye Lau, Hui San Thiam, Ahmad Fauzi Ismail, Abdul Karim Zulhairun

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0571 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2735-2742
PDF


Study of Flow Patterns in Two-Stage Mode of Moving Granular Bed Filter

Chia-Wei Chang, Shu-San Hsiau , Yi-Shun Chen, Yan-Pin Chyou, Jiri Smid

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0588 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2691-2704
PDF


On the Special Issue for the 12th World Filtration Congress

David Y.H. Pui, Wilhelm Höflinger, Jing Wang, Chuen-Jinn Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0332 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2643-2644
PDF


;