About AAQR

Aims and Scope

Articles online
For contributors
Call for Papers
Guideline for the
Special Issue Proposal
Subscription
Information

Advertising

Contact Us
 
Search for  in   Search  Advanced search  

 

Volume 16, No. 2, February 2016

Cover Page and Content

Aerosol Physics and Instrumentation


Aerosol and Atmospheric Chemistry

Analysis of Organic Aerosol in Fukuoka, Japan Using a PMF Method
Akinori Takami, Takao Miyoshi, Satoshi Irei, Ayako Yoshino, Kei Sato, Atsushi Shimizu, Masahiko Hayashi, Keiichiro Hara, Naoki Kaneyasu, Shiro Hatakeyama
Pages 314-322

Article Full Text PDF (3.5 MB) PDFUrban Air QualityAir Pollution and Health Effects


Ambient Air Heavy Metals in PM2.5 and Potential Human Health Risk Assessment in an Informal Electronic-Waste Recycling Site of China
Xiangbin Zheng, Xijin Xu, Taofeek Akangbe Yekeen, Yuling Zhang, Aimin Chen, Stephani S. Kim, Kim N. Dietrich, Shuk-Mei Ho, Shu-An Lee, Tiina Reponen, Xia Huo
Pages 388-397

Article Full Text PDF (317 KB) PDF

Emission Characteristics and Concentrations of Gaseous Pollutants in Environmental Moxa Smoke
Jian Huang, Yu-Hai Huang, Min Yee Lim, Jing-Ying Zhang, Bai-Xiao Zhao, Xiao-Bin Jin, Jin-Liang Zhang
Pages 398-404

Article Full Text PDF (319 KB) PDF

Air Pollution Modeling


Predicting and Controlling Nuclear Accident Hazards: Issues and Challenges
Shun-Xiang Huang, Ji-Ping Zhang, Wei-Di Yang, Zi-Fa Wang, Fei Hu, Feng Liu, Li Sheng, Qing-Cun Zeng
Pages 417-429

Article Full Text PDF (340 KB) PDF Supplementary Material PDF (711 KB) PDF

Control Techniques and Strategy

Diagnosis of Photochemical Ozone Production Rates and Limiting Factors in Continental Outflow Air Masses Reaching Fukue Island, Japan: Ozone-Control Implications
Yugo Kanaya, Hiroshi Tanimoto, Yoko Yokouchi, Fumikazu Taketani, Yuichi Komazaki, Hitoshi Irie, Hisahiro Takashima, Xiaole Pan, Susumu Nozoe, Satoshi Inomata
Pages 430-441

Article Full Text PDF (1.78 MB) PDF Supplementary Material PDF (126 KB) PDF

Strategy for Studying Ventilation Performance in Factories
Jie Zhang, Zhengwei Long, Wei Liu, Qingyan Chen
Pages 442-452

Article Full Text PDF (3.71 MB) PDF

Gas Chemical Physics


Technical NoteCopyright © 2009-2015 AAQR All right reserved.