OPEN ACCESS

Numerical Study of the Composite Effects of Uneven Street Canyons and Time-varying Inflows on the Air Flows and Pollutant Dispersion

Weijun Li, Yuanping He, Yunwei Zhang, Qingxiang Shui, Xinyi Wu, Chuck Wah. Yu, Zhaolin Gu
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0322
PDF

A Comparison Study of Indoor and Outdoor Air Quality in Nanjing, China

Ruochong Xu, Ximeng Qi , Guoqing Dai, Haoxian Lin, Jiachun Shi, Chengxu Tong, Peng Zhai, Caijun Zhu, Lei Wang, Aijun Ding
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2019.10.0496
PDF

Serum Neurofilament Light Polypeptide is a Biomarker for Inflammation in Cerebrospinal Fluid Caused by Fine Particulate Matter

Ta-Chih Hsiao, Jungshan Chang, Jia-Yi Wang, Dean Wu, Kai-Jen Chuang, Jen-Kun Chen, Tsun-Jen Cheng, Hsiao-Chi Chuang
;